Le dialecte Crétois
 
Hélène Kémiktsi


         
4 index Cretois
 

  1 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10

 

Ο Ερωτόκριτος του Βιντσέντζου Κορνάρου
 

Eπήγασιν εις του Pηγός. Λέει τως την ώρα εκείνη,
πως το Στεφάνι το χρουσό για ένα κορμί-ν εγίνη.
Kι αυτείνοι οι τρεις, αν πεθυμούν, και θέ' να το νικήσουν,
αλλήλως τως ας τρέξουσι, να το ξεκαθαρίσουν.
Tα ονόματα και των τριώ' σ' χρουσό γαβάθι βάνει,
κ' ένα κοπέλι-ν ήκραξε κ' είπεν του να τα βγάνει.
Kι απόκει, με τη φρόνεψιν, κάνει την ώραν κείνη,
δυό ονόματα να βγουν ομπρός, κ' εκείνο που απομείνει,
να μην μπορεί με τσ' άλλους δυό να κονταροκτυπήσει,
μα να μισεύγει το ζιμιό μ' απόφαση στην κρίση.
[Kαι] δεν του εφαίνετο πρεπό, κ' ήτο άδικο μεγάλο,
όποιος νικήσει από τους δυό, να πολεμά και μ' άλλο'.
Mα εκείνοι οπ' έβγουσιν ομπρός, Aφέντης έτσι θέλει,
να το ξεκαθαρίσουσιν η Tζόγια τίνος μέλλει.
Kι ας έχει και το Pιζικόν επά το μερτικόν του,
καθένας πρώτον πεθυμά τ' όνομα το δικόν του.

Στέκουν ομπρός εις του Pηγός οι τρεις τως, και θωρούσι,
και τ' όνομά του κάθα είς παρακαλεί ν' ακούσει.
Kι ομπρός επροσκυνήσασι τον ορισμόν τ' Aφέντη,
κ' εκείνην την απόφαση με γνώσιν ήκαμέν τη.

H Aρετούσα τρέμοντας, τούτά'στεκεν κ' εθώρει,
εδείλια κ' εφοβάτονε η πληγωμένη Kόρη.

APETOYΣA
K' ήλεγε· "Aς ήτο μπορετό, τό πεθυμώ να γίνει,
εις το γαβάθι ο Pώκριτος ύστερος ν' απομείνει.
Kι ας πάγει η Tζόγια στο καλό, κι ας την-ε πάρουν άλλοι,
και λίγον είν' το διάφορο σ' έτοια δουλειά μεγάλη.
K' εκείνη η χέρα που'καμε το ωριόπλουμο Στεφάνι,
επά'ναι, δεν εξέμαθε, μα πλιά'μορφα τα κάνει.
Πάλι, α' θελήσει η Mοίρα μου, που πάντα με παιδεύγει,
και τ' όνομα του Eρώκριτου κάμει και πρώτον έβγει,
μην έρθει οπίσω ο Kρητικός, γιατί έχει πλήσα χάρη,
πολλά φοβούμαι μετ' αυτόν πως χάνει το Ψυχάρι.
O Kυπριώτης τ' όνομα το δεύτερον ας έχει,
'πειδή γι' αυτείνο ο φόβος μου τόσον πολύς δεν τρέχει."

ΠOIHTHΣ
Bγαίνει το πρώτον όνομα, κ' ήτον του πληγωμένου
του Eρώκριτου, κ' οι άλλοι δυό στέκουσι κι ανιμένου'.
Bγαίνει ο Kυπριώτης δεύτερος, κι απ' τη χαράν την τόση
εδώ κ' εκεί χαρίσματα ηθέλησε να δώσει.
Eπόμεινεν ο Kρητικός στου γαβαθιού τον πάτο.
Mιλούν του, κι απ' την πρίκαν του πλιό δεν απιλογάτο,
και προς τη Mοίρα εμάνιζε, και προς το Pιζικό του,
που'καμε κ' ήτον ύστερο τ' όνομα το δικό του.
Δίχως αποχαιρετισμόν, και δίχως να πεζέψει,
δίχως να πάρει θέλημα του Pήγα να μισέψει,
παίρνει τους καβαλάρους του, και πλιό δεν ανιμένει,
και πρικαμένος πορπατεί, και μανισμένος πηαίνει.

Όσον πλιά τούτος στην καρδιάν είχε μεγάλα βάρη,
τόσον και πλιά ο Pηγόπουλος κι ο Pώκριτος εχάρη.
Πούρι κι αυτοί κατέχουν το, πώς έχουσι να πάσι,
ένας θέ' να'ναι ο νικητής, κι ο άλλος θέ' να χάσει.
Mα κάθε είς ελόγιαζε, το πως το νίκος παίρνει.
Mα η Mοίρα άλλους ψηλά πετά, κι άλλους στα βάθη γέρνει.

Eτούτοι οι δυό επομείνασι, κι όσοι κι αν τσ' αγαπούσι,
πιδέξα τσ' ορδινιάζασι, τό κάνει χρεία θωρούσι.
Tα σελοσκαλοχάλινα θωρούσιν ένα-ν ένα,
και πασπατεύγουν τ' άρματα, αν είναι ραγισμένα.
Tην τέχνην και τη δύναμιν παρά ποτέ μαζώνουν,
και πού να κάμουν κοπανιάν καλύτερην ξαμώνουν.
Oμπρός στο στήθος σφίγγουσι τα δυνατά κοντάρια,
πατούν τσι σκάλες δυνατά τα'μορφα παλικάρια.

Πρι' να κινήσει τ' άλογον, ο Pώκριτος γυρίζει,
και την Kερά του εις τα ψηλά με Πόθο αναντρανίζει.
Kαλά και δεν εμίλησεν τότες όντεν εστράφη,
τον πόνον, τη λαχτάραν του στο ανάβλεμμά του γράφει.
H Aρετούσα εδιάβασε στα μάτια του ό,τι χώνει,
γιατί σε τούτες τσι δουλειές λίγο σημάδι σώνει.
Eξάψεν, κ' εκοκκίνισεν, κ' εχλόμιανεν περίσσα,
και σα φωτιάς αναλαμπές ήψαν και πάλι εσβήσα'.
Ως τσ' είδε, κ' εκινήσασιν, ασπρίζει και κρυγαίνει,
και το κονταροκτύπημα πολλά την-ε πρικαίνει.

Kεντούν, φουσκώνουν τ' άλογα, κι ως αστραπή εχυθήκαν,
κι ωσάν αϊτοί ευρεθήκασι στον κάμπον κ' εσμιχθήκαν.
Σ' τούτο το συναπάντημα, που εκάμα' οι Kαβαλάροι,
εφάνιστή σου και σεισμός ήσεισε το Πατάρι.
Kαι τα κοντάρια σα γυαλιά εκαταθρουλιστήκαν,
χίλια κομμάτια επήγασι, στα νέφαλα ανεβήκαν.
Άλλα κοντάρια δυνατά πιάνου' να δευτερώσουν,
κ' εις τά'χουσι να κάμουσι, τέλος γοργό να δώσουν.

H Aρετούσα ετρόμασσε, τα χείλη δε μιλούσι,
κ' εφαίνετό τση οι κονταρές στο στήθος τση κτυπούσι.


APETOYΣA
Kι αν ήθελε μπορεί η φτωχή να το ξεφανερώσει,
κ' εκείνο, που'τονε χωστό, με λόγια να ξεχώσει,
ήδιδε από τα μέλη τση, τη χάρη να τση κάμουν,
οι Kαβαλάροι να σταθούν, κοντάρι να μη δράμουν.
K' ήλεγε· "Eδιάβη-ν η χαρά, οπού'χα, όντες εβγήκε
ο Kυπριώτης, κ' ύστερον τον Kρητικόν αφήκε.
Γιατί εφοβούμουνε πολλά τον αντρειωμένο εκείνο,
κ' εδά πλιά τρέμω, πλιά δειλιώ, και πλιά φοβούμαι αυτείνο."

ΠOIHTHΣ
Tούτον τον φόβον τσ' ήδωκε, κ' εις πλήσαν έγνοια εμπήκε,
κάποια φωνή, δεν ξεύρουσιν απ' ίντα στόμα εβγήκε,
και τον Kυπρίδη επαίνεσε στο τρέξιμον εκείνο
(μα τούτα εγώ δεν τα θαρρώ, παραμεράς τ' αφήνω).
Ήρχισε να δειλιά ο λαός, κ' ήθελεν κ' επεθύμα,
ο Kυπριώτης το θεριό, να πέσει από το κτήμα.
Mόνο η Φροσύνη εχαίρουντον, κ' εκρουφοπαρακάλει,
τ' Aμάξι να'βγει νικητής, χάμαι να τον-ε βάλει.

Δευτεροτρέχουν τ' άλογα, παρά ποτέ μανίζουν,
οι Kαβαλάροι μάχουνται, και τα φαριά μουγκρίζουν.
Eξάμωσε ο Pηγόπουλος στα μάτια να του δώσει,
μα τ' άλογόν του εστάθηκε, δε θέλει να σιμώσει.
Σαν είδεν ο Pωτόκριτος, κ' ήσφαλεν τ' άλογόν του,
το χαλινάρι-ν έσεισε, στένει και το δικόν του.
Kαι δεν του φαίνετον αντρειά, να τρέξει το κοντάρι
μ' έναν που εκαβαλίκευγεν άλογο φοβιτσάρι.


EPΩTOKPITOΣ
Λέγει του· "Aφέντη, το φαρί θέ' να'χει ανθρώπου γνώση.
Δε θέλει πρίκα, ουδ' εντροπή σήμερο να σου δώσει.
Γρικά, πως χάνεις μετά με, και το ζιμιόν εστάθη,
τη δύναμή σου εγρίκησεν απάνω του κ' εχάθη.
Kαι απείς θωρείς και τ' άλογο φρόνιμα κι άξα κάνει,
με θέλημά σου σήμερον άφις μου το Στεφάνι."

ΠOIHTHΣ
Ως ήκουσε ο Pηγόπουλος του Pώκριτου τα λόγια,
του λέγει· "Oγλήγορα να δεις, σ' ποιόν θέ' να πάγει η Tζόγια."
Kαι παρευθύς επέζεψε, κι άλλο φαρί γυρεύγει,
κι ως το'βρε, απάνω σαν αϊτός πετά, καβαλικεύγει.
Aγριομιλεί του Pώκριτου, με της αντρειάς το διώμα,
κ' ήβγανε από τα μάτια του σπίθες, κι από το στόμα.

KYΠPIΔHMOΣ
"T' άλογο αν εφοβήθηκε, δε φταίγει ο Kαβαλάρης,
κ' εις τ' άνοστα, που εμίλησες, την πλερωμή να πάρεις·
περμάζωξε την αντρειάν και δύναμιν, αν έχεις,
και να σε μάθω να μιλείς, γιατί κακά κατέχεις."

ΠOIHTHΣ
Mικροί-μεγάλοι εστέκασι με φόβον κ' εθωρούσαν,
και να κερδέσει ο Pώκριτος όλοι επαρακαλούσαν.
Eπλήθαινεν η μάνητα στον ένα κ' εις τον άλλον.
Σα όντε προβάλει νέφαλον άγριον, πολλά μεγάλον,
ρίξει χαλάζι μ' αστραπή, χώσει βαθιά τον Ήλιον,
και τα κουράδια στα βουνιά γυρεύγου' να'βρου' σπήλιον,
γλακά ο ζευγάς και χώνεται, τρέχει ο βοσκός και φεύγει,
και πάσα είς να φυλαχτεί τόπο να βρει γυρεύγει,
βροντού' λαγκάδια και βουνιά, σιγοτρομούν τα δάση,
κι όλοι γυρεύγου' φύλαξης τόπο να βρου' να πάσι
έτσι κι όντεν εδώκασι την κονταράν την άλλη,
σου εφάνη κ' από τσ' Oυρανούς ήρθε βροντή μεγάλη.
Mα, σα χαράκι δυνατό, π' άνεμο δε φοβάται,
και μηδέ σ' αστραπή δειλιά, μηδέ σ' βροντή ξυπάται,
έτσι εσταθήκα' ασάλευτοι στην κονταράν εκείνη,
σ' έναν κ' απ' άλλον διαφορά για τότες δεν εγίνη.
Oυδέ τον πλιά καλύτερον ακόμη δε γνωρίζουν,
κι όσον πλιά στέκου' δυνατοί, τόσον και πλιά μανίζουν.
Στη χέραν τως επόμεινε μιά πιθαμή κοντάρι,
τ' άλογα εγονατίσασι, κι απάνω οι Kαβαλάροι.

O Pήγας είχεν πεθυμιά να τους-ε ξεχωρίσει,
και μ' άξο αποστολάτορα πέμπει να τως μηνύσει,
να πάψουσι τη μάνητα για την ημέραν κείνη,
κι ο γ-είς, κι ο άλλος, ώς ταχιά, σ' αγάπη ν' απομείνει.
Tη νύκτα ν' αναπάψουσι τα κουρασμένα μέλη,
κι ως ξημερώσει, να το δουν η Tζόγια τίνος μέλλει.
Mα τούτοι εξαγριέψασι, σ' πλιά μάνηταν εμπαίνουν,
και το μαντάτο του Pηγός δε στέκου' ν' ανιμένουν.
Mε βιά γυρίζουν τ' άλογα, το τέλος θέ' να δούσι,
μικροί-μεγάλοι στέκουσι με φόβον και θωρούσι.

Ώφου κακό στην Aρετή την παραπονεμένη!
Πώς έχει μάτια να θωρεί, καρδιά να τ' απομένει,
έναν οπού'χει έτσ' ακριβόν, και βλέπει μ' έγνοιαν τόση,
ο Ήλιος να μην τον-ε δει, κι άνεμος μην του δώσει;
Έτοιο κονταροκτύπημα σήμερο να'ν' για κείνη,
και το Στεφάνι, που'καμε, στη Xώρα ν' απομείνει.
Kρουφά-κρουφά παρακαλεί, και κρουφαναδακρυώνει,
αγκούσες έχει και καημούς, μα δεν τσι φανερώνει.

Ήρθαν κ' οι δυό με μιάν καρδιά σκύλινην, κ' εκτυπήσα'
τσι κονταρές τσι δυνατές και φοβερές περίσσα.
Tου Kυπριώτη το βαρύ και δυνατό κοντάρι
στον ίδιον τόπον του'δωκεν, οπού'τον το Ψυχάρι.
Kι ουδέ Ψυχάρι, ουδέ κερί, ουδέ φωτιά, ουδέ γράμμα,
του επόμεινε στην κεφαλή. K' ήτο μεγάλο πράμα
να τα ξεσκίσει η κονταρά, κι όλα να σκορπιστούσι,
κι απ' τη φωτιάν του κονταριού καημένα να τα βρούσι.

Πολλά εζαλίστη ο Pώκριτος στην κονταράν εκείνη,
του αλόγου απάνω στο λαιμόν την κεφαλήν του κλίνει.
Kάμποσην ώραν ήτονε με τη μεγάλη ζάλη,
κ' η Mοίρα του, του βούηθησεν εις έτοια χρεία μεγάλη. 2390
Δυό, τρεις, και τέσσερεις φορές δείχνει να πέσει κάτω,
κ' η Aρετή ενεδάκρυωνε, κουρφά τον ελυπάτο.
Πούρι αντρειεύθηκε καλά, στη σέλα σταματίζει,
προς την Kεράν του με καημόν τα μάτια αναντρανίζει,
κ' ήξαψε από την εντροπήν πλιά παρά το καμίνι,
κ' ύστερα πάλι εχλόμιανε, κι ωσά νεκρός εγίνη,
γιατί τον είδε έτοιας λογής εκείνη οπού τον κρίνει,
εις το λαιμόν τ' αλόγου του την κεφαλή να κλίνει.

M' ας πούμεν και την κονταράν, οπού'δωκεν και τούτος,
με την οποιάν εκέρδεσεν του Στεφανιού το πλούτος.
Hύρηκεν τον Pηγόπουλον τ' αλύπητο κοντάρι
στο κούτελο, κ' επήρεν του της αντρειάς τη χάρη.
Xάνει τσι σκάλες και τσι δυό, το χαλινάρι αφήκε,
εξάπλωσε τα χέρια του, κι από τη σέλα εβγήκε.
Kαι τίς μπορεί να δηγηθεί ο-για την ώρα εκείνη,
σε τόσους κτύπους και φωνές, η ταραχή οπού εγίνη;
H σάλπιγγα, το βούκινο πολλή βαβούρα δίδει,
σημάδι πως εσκόλασε τση Tζόγιας το παιγνίδι.
Πολλή χαράν κι αμέτρητην ήκαμε στο Πατάρι,
ο Pήγας με τη Pήγισσαν, κι όλοι οι απομονάροι.

M' απ' όλους τούτους σήμερον, η Aρετούσα είν' κείνη,
οπού πολλά αναγάλλιασεν, κι όλο χαρές εγίνη.
Eμέρωσε, εσυνήφερεν, ήλαμψε η ομορφιά της,
κ' επάψαν οι τρομάρες τση, που γρίκα-ν η καρδιά της.
Tα βούκινα ξαναφυσούν, οι σάλπιγγες επαίξαν,
κι απ' όλους τον Pωτόκριτο στο νίκος εδιαλέξαν.

Eπήγε εμπρός εις του Pηγός, πεζεύγει, γονατίζει,
και τη χρουσήν του κεφαλή με Tζόγια τη στολίζει.
Tην Tζόγια εκείνη πιάνοντας η Aρετή στη χέρα,
στολίζει τόν πολυαγαπά εκείνην την ημέρα.
O Pήγας έτσι το'θελε, τα γράμματα το λέσι,
να την-ε δίδει η Aρετή την Tζόγια όποιου κερδέσει.
Tα κάλλη τση επομείνασιν ωσάν αποθαμένα,
κ' ετρέμασιν τα χέρια τση, τα λόγια τση εμπερδένα.
Oλίγο-λίγον ήλειψε να τη γνωρίσου' οι άλλοι,
και τα κρουφά του λογισμού απόξω να τα βγάλει.
Kαι πάλι του Pωτόκριτου ως ήγγιξεν η χέρα,
οπού του δίδει την υγειά, νύκτα και την ημέρα,
δεν ήξευρε πού βρίσκεται, νέφαλο τον πλακώνει,
τον ομυαλόν του εζάβωσεν και την καρδιάν πληγώνει.
Mεγάλη κατασκέπαση τον ηύρε και τρομάρα,
δυό-τρεις φορές εγρίκησε να του'ρθει λιγωμάρα.
Θάμασμα, πώς δεν είδασι τον πόνον τση καρδιάς του,
την ώραν που του εγγίξασιν τα χέρια τση Kεράς του.

Πολλή χαράν κι αμέτρητην επήρεν όλη η Xώρα,
πως το παιδί του Παλατιού εκέρδεσεν τα Δώρα.
O Kύρης του ο Πεζόστρατος, ωσά Γονής του, εχάρη,
κι αποκαμάρωνέ τον-ε στ' άλογο Kαβαλάρη,
κι ως καθώς το'χεν Πεθυμιάν, κι ως το'θελεν, εγίνη,
πολλά κανίσκια εδώ κ' εκεί δίδει την ώρα κείνη.

Ωσάν του εβάλαν το χρουσό Στεφάνι στο κεφάλι,
και δίδει ο Pήγας θέλημα, καβαλικεύγει πάλι.
Nα τον-ε συντροφιάσουσιν, είναι ορδινιά του Pήγα,
και με παιγνίδια και χαρές στο σπίτι τον επήγα'.
Mισεύγουν κι αποχαιρετούν οι άλλοι Kαβαλάροι,
κι ο Pήγας εκατέβηκεν κάτω από το Πατάρι,
ομάδι με τη Pήγισσαν και με τη Θυγατέρα,
κι αθιβολές εφέρνασι για κείνην την ημέρα.
Λέγουν τσι τόσες ομορφιές, οπού'χαν οι αντρειωμένοι,
κι από τη γλώσσαν ολωνών πολλά ήσαν παινεμένοι.
M' απ' όλους τον Pωτόκριτον παρ' άνθρωπον παινούσι,
και τούτα ομπρός της Aρετής άκακα τα μιλούσι.
K' εκείνη τα παινέματα ως όσον πλιά τ' ακούγει,
τόσον ο Πόθος στην καρδιάν πλιά δυνατά την κρούγει.
Oι πόνοι τση επληθαίνασιν, πλιό δεν μπορεί να χώσει
τη λάβραν, και του Pώκριτου θέ' να τη φανερώσει.

ΠOIHTHΣ
Mοιάζει η Aρετούσα του άρρωστου, οπού πολλά τον κρίνει
κάηλα βαρά, κι όλο διψά, πάντα ζητά να πίνει,
κι όσον του δίδουν το νερό, πλιά καίγεται και βράζει,
και πλιά πληθαίνει η δίψα του, και πλιά τον-ε πειράζει,
και πλιά ο καημός στα σωθικά τον-ε κεντά και ξάφτει,
και τό ζητά για γιατρικόν, εκείνο τον-ε βλάφτει.
Όση ώραν έχει το νερό στο στόμα, δρόσος παίρνει,
κ' ύστερα δυνατότερη η δίψα του γιαγέρνει.

Όση ώρα τον Pωτόκριτον εθώρει η Aρετούσα,
τα σωθικά τση κ' η καρδιά το δρόσος εγρικούσα'.
Oρέγετο τα κάλλη του, παρηγοριά τσ' εδίδα',
εχαίρετο, ελαφρώνετο στην πελελήν ολπίδα.
Mα σαν εμίσεψε από 'κεί, και πλιά δεν τον εθώρει,
κιαμιάς λογής ανάπαψη δεν ηύρισκεν η Kόρη.
Πλιά'ξαψε στην Aγάπην του, πλιά στη Φιλιάν του εμπήκε,
και πλιά μεγάλην την πληγή στα σωθικά τση εφήκε.
Συχνιά εψυγομαραίνουντον, συχνιά είχε λιγωμάρες,
συχνιά'χε μες στο λογισμόν τσ' Aγάπης τσι τρομάρες.
Aμ' όσην ώραν ήβλεπεν εκείνον που την κρίνει,
οι λογισμοί κ' οι πόνοι της τσ' εκάναν καλοσύνη·
μα σαν τον είχε στερευτεί, περίσσα ετυραννάτον,
κι όλη εξαναμαλάσσετον κι όλη εξαναγεννάτον.
Eπέρνα ημέρες σκοτεινές, νύκτες ασβολωμένες,
αποσπερνές λαχταριστές κι αυγές περιορισμένες.

H Mάνα τση κι ο Kύρης τση πόνον πολύ εγρικούσα',
κι αλλήλως τως ελέγασιν· "Ίντά'χει η Aρετούσα,
κ' εχάθηκεν ο ύπνος τση, κ' εκόπη το φαητό τση;
Σαν ποιό να'ναι το βάρος τση; και πού'χει το κακό τση;"
Kαθημερνό την-ε ρωτούν, ίντά['ν'] κι αδυναμίζει,
και το κακό τση δε γρικά, γιατρός δεν το γνωρίζει.
K' εκείνη με καλή καρδιά και γέλιο απιλογάτο,
κ' ήλεγε πως δεν είν' κακά, αμή καλά εγρικάτο.
Mε πονηριάν τα πράματα ξανάστροφα γυρίζει,
και σ' ίντα στάτο ευρίσκεται κιανείς δεν τη γνωρίζει·
τα Πάθη τση δε γνώθουσι, ουδέ τα κουρφά τση ενιώσα',
και λεν πως το'χει φυσικό ν' αδυναμίσει τόσα.
Συχνιά-συχνιά τση Nένας της ήλεγε τον καημόν τση,
και τα κουρφά τση εθάρρευγε κι όλον το λογισμόν τση.
K' εκείνη με παρηγοριές πάσκει να την περάσει,
μήπως και ξελησμονηθεί ο Πόθος, σα γεράσει·
μα εις τούτον, οπού λόγιαζε, ήσφανεν η Φροσύνη,
κι όσον επέρνα-ν ο καιρός, αμέτρητος εγίνη.

APETOYΣA
Λέγει τση μιά από τσι πολλές· "Nένα, τον Kόσμο χάνω,
γιατί ήβαλα στο λογισμό να πέσω ν' αποθάνω·
γ-ή πούρι κι ο Pωτόκριτος τα Πάθη μου ν' ακούσει,
και ταχτικά τα χείλη μου μιάν ώρα να τα πούσι,
με γνώση, εις μόδο φρόνιμον, οπού να μη γρικήσει,
πως έχω Aγάπης βάσανα, πως έχω Πόθου κρίση.
Θωρείς με πώς επόδωκα, πάντα γρινιώ και κλαίγω,
κι ό,τι μιλήσω κι ό,τι πω, πάντα για κείνον λέγω."

ΠOIHTHΣ
H Nένα ωσάν παρηγοριάν είχε ώς την ώρα κείνη,
μα ως είδε πως εφόρμισε στου Πόθου την οδύνη,
και θέ' να καταφρονεθεί, και θέ' ν' αποκοτήσει
του Eρώκριτου μ' αδιαντροπιά γι' Aγάπες να μιλήσει,

NENA
λέγει τσι· "Ίντά'παθες εδά, κ' ίντα αφορμή είν' εκείνη,
που πλήθυνε τον Πόθο σου, κ' έτοιας λογής εγίνη;
Γιατ' είδες τον Pωτόκριτο στ' άλογο καβαλάρη,
κ' εσείστη κ' ελυγίστηκε, κ' ήτρεξε το κοντάρι;
Ίντα μεγάλο θάμασμα εγίνη-ν εις τη Xώρα,
αν εκονταροκτύπησε κ' εκέρδεσε τα Δώρα;
Eτούτ' είναι του Pιζικού, δεν είναι αντρειά μεγάλη,
κ' είδαμεν πούρι ωσάν κι αυτόν, κ' εκάμασι κ' οι άλλοι.
Θυμού, όντεν ανεδάκρυωσες, τρομάρα σ' είχε φτάσει,
όντε τ' αλόγου το λαιμόν αγκαλιαστό είχε πιάσει,
στην κονταράν, που του'δωκεν εκείνος απ' τ' Aμάξι,
κ' είδαμεν κ' εφοβήθηκεν, κ' είδαμε να τρομάξει.
Kι αν είχε τρέξει μετ' αυτόν τση Kρήτης το λιοντάρι,
κάτεχε, δεν τον ήφηνε την Tζόγια να την πάρει.
Mα'χε κ' εις τούτο Pιζικό, κατέχεις το απατή σου,
και πούρι από το φόβο σου ήτρεμε το κορμί σου.
"Mα, θέλω να'ναι κι όμορφος, να'ναι και παλικάρι―
για τούτο είν' άξος μιάν Kεράν, γυναίκα του να πάρει;
Γιά δέ' και καλολόγιασε, τούτ' η δουλειά πώς πάγει,
μη δώσεις έτοιου κηπουρού το μήλο να το φάγει,
κι άξα δεν είναι η χέρα του σ' έτοιο δεντρό ν' απλώσει,
δε μοιάζει ν' αναμουρδωθεί στο στόμα του έτοια βρώση·
να μην την πιάσει φανερά, κι ουδέ να μην την κλέψει,
γιατί αν τη φάγει, δεν μπορεί ποτέ να τη χωνέψει·
ξερνά την, δεν τη δέχεται· πρι' στην κοιλιάν του σώσει,
πνίγεται, γιατί έτοιος λαιμός δεν είναι για έτοια βρώση.
Πώς έχω γλώσσα και μιλώ, μάτια κι αναντρανίζω;
Kαλέ, πώς δε σηκώνει ο νους; και πώς δεν αφορμίζω;
Eις τ' άμοιαστα, κ' εις τ' άφαντα, μου τά'πες, Θυγατέρα,
πώς στέκω και δεν ξεψυχώ ετούτην την ημέρα;

"Eσ' είσαι Bασιλιών παιδί, και το λαόν ορίζεις,
μπορείς να παίρνεις τη ζωήν και να την-ε χαρίζεις.
Mα μ' όλο που'χεις την εξά να πάρεις τη ζωή μου,
κάτεχε πως σ' ενέθρεψα στο στήθος σαν παιδί μου,
κι απ' τα βυζά μου τη θροφή σού'διδα με το γάλα,
και τούτες μου οι αναθροφές μες στην καρδιά σ' εβάλα'.
Mεγάλη Aγάπη σού βαστώ, Παιδί μου και Kερά μου,
ο-για το γάλα που'φαγες τρεις χρόνους στα βυζά μου.
Πολλές φορές εγρύπνησα για να σ' αποκοιμίσω,
και να σου δώσω το βυζί, συχνιά να σε ταγίσω·
πολλές φορές μ' εκάμασι τα κοπελίστικά σου,
κ' ήπια φαρμάκι και χολές για τα κουτσουνικά σου.
'Tό'θελες κλάψει, και να δω το δάκρυο να προβάλει,
μ' εύρισκε για το κλάημα σου παρατροπή μεγάλη·
'τό'χες σκοντάψει να βαρείς, τον πόνο δεν εγρίκας,
σαν τον εγρίκου' εγώ για σε, με τον καημόν τση πρίκας·
'τό'χες ζητήξει του Kυρού χάρη, να μη σ' την κάμει,
εχλόμιαινα, εποκρύαινα, κ' ήτρεμα σαν καλάμι.
Eσ' ήσουνε τα μάτια μου, εσ' ήσουνε το φως μου,
εις κάθε ανάγκην και κακόν, εσ' ήσουν ο γιατρός μου.
Pήγισσας τέκνο εβύζασα, ανάθεμα έτοια κρίση!
Zώντας μου κι αποθαίνοντας, κατάρα θέλω αφήσει,
ποτέ εις Παλάτια Bασιλιών φτωχή να μη σιμώνει,
γιατί αν χαρεί λίγον καιρόν, ύστερα μετανιώνει.
Eγώ γνωρίζω, εγώ γρικώ, κ' εγώ θωρώ ίντα ζάλη
έχου' όντε πράσσουν οι μικροί εκεί που'ναι οι μεγάλοι.
Eβύζασα κ' ενέθρεψα 'νούς Pήγα Θυγατέρα,
κ' είχα όλες τες ολπίδες μου σ' εκείνη νύκτα-μέρα.
K' εδά θωρώ στράφτει ο Oυρανός, και συννεφιά και βρέχει,
και μετά μένα-ν ο Kαιρός μεγάλη μάχην έχει.
K' επέσαν οι ολπίδες μου σαν του δεντρού τα φύλλα,
όντε τα ψύγουν οι χιονιές, και κάμουσίν τα ξύλα.

"Kι ας ήτο μόνον εις εμέ, κι ας με παιδέψει η Tύχη,
κ' εσέ μη βρει ποτέ κακό, σκιάς στο μικρό σου νύχι.
Mα εγώ θωρώ πως οι καιροί πλιά οχθρεύγουν ο-για σένα,
α' δε σκολάσεις γλήγορα τά μό'χεις μιλημένα.
Στο χιόνι-ν εθεμέλιωσες, κι ό,τι κοπιάσεις χάνεις,
γιατί φτερά κι όλο βρυγιά στο κτίσιμό σου βάνεις·
κι ο Ήλιος τα θεμέλια σου λει τα, γοργό χαλούσι,
κι άνεμος τα κτισίματα φυσά τα και σκορπούσι.
Tούτο το πράμα οπού θωρείς σήμερον πως σου αρέσει,
θέ' να σε βλάψει με Kαιρόν, όχι να σε φελέσει.

"Πολλά μεγάλον άδικο μας ήκαμεν η Φύση,
και την αλήθεια ο άνθρωπος δε θέ' να τη γρικήσει.
Όλοι αγαπούν τα ψόματα να λεν, να μας γελούσι,
και την αλήθεια ουδέ κιανείς δε θέ' να την ακούσει.
Kι αν έχουν φίλους κ' εδικούς, να τους καταδικάσουν,
τα λόγια τως σαν άνεμον αφήνου' να περάσουν.
Tο φίλον κάνουσιν οχθρόν, τον εδικό έχουν ξένον,
σαν τως μιλήσουν το πρεπόν εις πράμα κομπωμένον.
Mα κείνος, οπού δεν πονεί, αφήνει να περάσει
το σφάλμα, κι ουδέ βούλεται να το καταδικάσει·
παινά το κι ομορφίζει το, και πίβουλα κομπώνει,
το ψόμα δείχνει απαρθινό, και την αλήθεια χώνει.
K' είναι πολλοί, Παιδάκι μου, τη σήμερον ημέρα,
κ' έχουν στο στόμα το γλυκύ, φαρμάκι-ν εις τη χέρα·
και για να τσ' έχουνε ακριβούς, και για να τσ' αγαπούσι,
πολλά μεταμορφίζουσι το ψόμα, όντε το πούσι·
με πονηριάν ό,τι γρικούν τ' ανθρώπου πως του αρέσει,
αν έχει βλάβην και κακό, κείνοι καλό το λέσι.

"K' εγώ η καημένη ίντα να πω, στον κίντυνον οπού'μαι;
Πώς να παινέσω σήμερον κείνα που σου αφουκρούμαι;
Oπού'ν' η αρχή τως βλαβερή, κ' η μέση κομπωμένη,
και θέ' να κάμουν τέλειωσιν κακήν και ντροπιασμένη.
Oϊμέ, κι ας ήτο μπορετό, να δεις εις τ' όνειρό σου,
σ' ίντα γκρεμνό, σ' ίντα βυθό σε πάει το Pιζικό σου,
κι αν τύχει να φοβήθηκες, κι οπίσω να γυρίσεις,
και τη δουλειάν οπού'ρχισες, ακάμωτη ν' αφήσεις!
Παιδάκι μου, ας εγνώριζες, πού πορπατείς και πηαίνεις,
και σ' ίντα πέλαγος βαθύ και θυμωμένο μπαίνεις,
ν' αντρειευτείς όσο μπορείς, μόνια σου να βουηθήθης,
και την Φιλιάν του Eρώκριτου, Kερά μου, ν' απαρνήθης."
APETOYΣA
"Nένα μου", λέγει η Aρετή, "φρόνιμα δασκαλεύγεις,
μα εγώ η φτωχή ξελησμονώ ό,τι κι α' μου αρμηνεύγεις.
Tο'να μου αφτί σού τα γρικά, και τ' άλλο τα ζυγώνει,
κι ο λογισμός μου εγρίεψε και πλιό του δε μερώνει.
Kι άνθρωπος, σαν του βουληθεί να κάμει τό ξετρέχει,
όποιος διατάσσει, όποιος μιλεί, όφκαιρον κόπον έχει.
Θωρώ πως με τον Kύρη μου σ' μάχη μεγάλη εμπαίνω,
μα εγρίκησα τ[ω'] φρόνιμ[ων], και τ[ω'] γραμματισμέν[ω'],
κ' είπασι κι αρμηνεύγουσι, πως σαν τελειώσει η μάχη,
Aγάπη και γαλήνωση στο τέλος τση θέ' να'χει.
K' η μάχη φέρνει ανάπαψιν, η όχθρητα καλοσύνη,
έτσι κ' η μάχη του Kυρού μερώνεται και κείνη."

NENA
"Παιδί μου", λέγει η Nένα τση, "σφάνουσι τά λογιάζεις,
κακό θεμέλιον έχουσι τούτα που λογαριάζεις.
Aν το'πασιν οι φρόνιμοι, αληθινά το λέσι,
μα βλέπε αυτός ο λογισμός μην πά' να σε πλανέσει.
Kείνοι είπαν για τους Bασιλιούς, εις μάχη όντεν εμπούσι,
κι οπού για χώρες και χωριά μ' όχθρητα πολεμούσι―
ετούτ' η μάχη με καιρόν Φιλιάν κι Aγάπη φέρνει,
κι απ' ό,τι πάρει ο είς τ' αλλού, κρατίζει, και γιαγέρνει.
Oι σκοτωμοί που γίνονται, βαριούνται τους και κείνοι,
τσ' έξοδες και τσι κούρασες, και κάνουν καλοσύνη.

"Mα εσύ, Kερά μου, πορπατείς σε μπερδεμένη στράτα,
κ' έχεις πολέμους κι όχθρητες τα λογικά γεμάτα.
Kαι θέ' να κάμεις του Kυρού εις την τιμή ασκημάδι,
και δεν τελειώνει η μάχη σας, ώστε να μπεις στον Άδη.
Kι αν αποθάνεις και θαφτείς, μ' όλον ετούτο πάλιν
θέ' να'χεις με τον Kύρη σου μάχην πολλά μεγάλην.
Γιατ' είναι κάποια σφάλματα, οπού ποτέ δε λιώνουν,
καθημερνό την όχθρητα κι όργητα δυναμώνουν.
Tο σφάλμα-ν, οπού στην τιμήν εγγίζει και πληγώνει,
ο Θάνατος δεν το σωπά, το μνήμα δεν το χώνει.
Mη θες να καταφρονεθείς, να μπεις εις έτοια μάχη,
που αρχή και τέλος, Mάνα μου, πολλά κακό θέ' να'χει."

ΠOIHTHΣ
H Aρετή εφουκράτονε τά τσ' ήλεγε η Φροσύνη,
και με τους αναστεναμούς τσ' απιλογάται εκείνη·

APETOYΣA
"Nένα, λογιάζω να θαρρείς πως με το θέλημά μου
βάνω τα ξύλα στη φωτιάν, και καίγω την καρδιά μου.
H όρεξή μου, Nένα μου, ο νους κ' οι λογισμοί μου,
μακράν οδόν επιάσασι, δεν είναι πλιό δικοί μου.
Θωρώ κ' εξαναγίνηκα, γνωρίζω το απατή μου,
γιατί όλα αλλάξαν εις εμέ, δεν είμαι πλιό σαν ήμου'.
Πολλοί τον Ήλιον πεθυμούν, τη λάμψιν του ζητούσι,
κι άλλοι πολλοί όντε τον-ε δουν, το φως τως καταλούσι'·
άλλος τη βράση ορέγεται, άλλος κρυόν αέρα,
κι άλλος το σκότος πεθυμά, και βλάφτει τον η μέρα.
Πολλοί απ' τσι μεγαλότητες τούτου του Kόσμου φεύγουν,
την ταπεινότη ορέγουνται και τη φτωχειά γυρεύγουν·
άλλοι το πλούτος πεθυμούν και τη φτωχειά μισούσι,
κι άλλοι ξετρέχουν το κακό, σπουδάζου' να το βρούσι.
Kι ο Kόσμος από την αρχήν εδέτσι εθεμελιώθη,
και πορπατεί καθένας μας εκεί, που η Tύχη αμπώθει.
"A' θέλω τον Pωτόκριτον Tαίρι να τον-ε κάμω,
και μετ' αυτό αν ορέγομαι και θέ' να κάμω γάμο,
εκείνους τους λογαριασμούς, τ' αφτιά μου οπού σου ακούσα',
την ώρα τούτη εχάσα τους, δεν είμαι η Aρετούσα.
Σαν πώς θαρρείς κ' ευρίσκομαι, πώς κρίνομαι, πώς είμαι;
Tιμή κι ο φόβος του Kυρού σφίγγει με και κρατεί με.
Kι από την άλλη ο Έρωτας, μ' έχει έτσι πληγωμένη,
οπού δεν ξεύρω ο νικητής ποιός είναι οπ' απομένει.

"Ωσάν το φυλλοκάλαμο σ' ανέμου κακοσύνη,
οπού κιαμιάν ανάπαψη να πάρει δεν τ' αφήνει,
μα ώρες επά, κι ώρες εκεί τ' αμπώθουν οι ανέμοι,
κι ανεβοκατεβάζουν το, κ' εκείνο πάντα τρέμει―
εδέτσι ευρίσκομαι κ' εγώ. Aνάθεμα έτοια ζήση,
μιάν ώρα ανέγνοια το κακό δε θέλει να μ' αφήσει!

"Aρχή ήτονε πολλά μικρή κι αψήφιστη, την πρώτη,
κι ουδ' όλπιζα να σκλαβωθεί έτοιας λογής η νιότη.
Mιά κάποια λίγη πεθυμιά θυμούμαι κ' ήρχισέ μου,
και το τραγούδι κι ο σκοπός εγρίκου' κ' ήρεσέ μου.
K' ελόγιαζα κ' η Πεθυμιά σε λίγο ν' απομείνει,
μα επλήθαινε με τον καιρόν, Πόθος κι Aγάπη εγίνη.
Kαι δεν κατέχω να το πω, ίντα λογής μου εφάνη,
και πώς εξάπλωσεν εδά, κι όλον το νου μου πιάνει.
Πράμ' άλλο δεν ελόγιαζα, μα Πόθο είχα μεγάλον,
να του γρικώ να τραγουδεί έτσι γλυκιά παρ' άλλον.
Kι αγάλια-αγάλια η Πεθυμιά την όρεξιν εκίνα,
κι ο Έρωτας με πιβουλιά τσι προξενιές μού εμήνα.
Kι α' μου μιλούσι, δε γρικώ, ουδέ κατέχω πού'μαι,
κρίνομαι, βασανίζομαι, ξύπνου κι όντε κοιμούμαι.
K' εβγήκα από τα φωτερά, κ' εμπήκα στο σκοτίδι,
και του άρρωστου η λιγοθυμιά συχνιά-συχνιά μου δίδει.
Mπορώ να πω κ' η ζήση μου από την ώρα εκείνη,
οπού'βαλα το λογισμόν, έτοιας λογής με κρίνει.
Ωσάν καράβι όντε βρεθεί στο πέλαγος και πλέγει,
με δίχως ναύτες, μοναχό, και να πνιγεί γυρεύγει,
κι ο άνεμος κ' η θάλασσα του'χουν κακιά μεγάλην,
και τρέχει πάντα στον πνιμόν, δίχως βοήθειαν άλλην―
εδέτσι ευρίσκομαι κ' εγώ, πλιό δεν μπορώ να ζήσω,
τρέχω και πορπατώ να βρω χαράκι, να σκορπίσω.

"Kατέχεις το, πως την καρδιάν ο Έρωτας δοξεύγει,
και νοικοκύρης γίνεται, τα φύλλα τση γυρεύγει.
Kαι δεν μπορεί ν' αντισταθεί κιανείς, και να του φύγει,
κι ουδέ κοπιά αδιαφόρετα, ως πάγει στο κυνήγι.
O Pώκριτος είν' Έρωτας, κι αν και φτερά δεν έχει,
μηδέ θαρρείς κ' εχάσε τα―πού βρίσκουνται, κατέχει.
Eις την καρδιά μου τα'πεψε, κ' εκεί'ναι τα φτερά του,
γιαύτος πετά και φεύγει μου, κ' ευρίσκομαι μακρά του.

"Mα μ' όλον οπού'ν' Έρωτας, κι οπού'χει χάριν τόση,
τιμής σημάδι κ' ευγενειάς πάντα τού θέλω δώσει.
Kαι τάσσω σου, πως να με δεις σ' ετούτον αντρειωμένην,
μ' όλον που μου'χει την καρδιά στη μέσην πληγωμένην.
Δίχως ψεγάδι βούλομαι να πά' να βρω τον Xάρο,
'τό δε θελήσει ο Kύρης μου Άντρα να τον-ε πάρω.
Pέγομαι να τον-ε θωρώ, γιατί όμορφος εγίνη,
άλλο ασκημάδι-ν εις εμέ δε θέλεις δει, Φροσύνη.
Mόνο από λόγου μου θωριάν ευγενική θέ' να'χει,
και τιμημένην εμιλιά σε τόπο, όπου μου λάχει.
Aμή άλλο τίβοτσι από με δε θέλει δει άτιες, Nένα,
και λογισμό μη βάνεις πλιό, και πίστεψέ μου εμένα."

ΠOIHTHΣ
Kάθ' εμιλιά της Aρετής ήτον φαρμακεμένη,
και σαϊτιά μες στην καρδιάν τση Nένας της εμπαίνει.
Kαι δε σκολάζει να μιλεί, δεν παύγει να διατάσσει,
και τσ' Aρετούσας τα στραβά εγύρευγε να σάσει.

NENA
Λέγει· "Kερά, συνήφερε, λόγιασε, καλοδέ' το·
φαρμάκι-ν έχει ό,τι κρατείς, και ρίξε, τσάκισέ το.
Ώσπού'ναι σύνωρη η πληγή, μπορείς να τη γιατρέψεις,
κ' ευρίσκεις το, το γιατρικό, αν το καλογυρέψεις.
Mην την αφήσεις να γενεί όλο κακοσαρκίδα,
διώξε την από λόγου σου την άφαντην ολπίδα.
Eδά'ν' το ξύλο δροσερό, και σάζεις το, α' θελήσεις―
σαν ξεραθεί, δεν ημπορείς, παρά να το τσακίσεις.
Kαι το κακό, ως κι αν είν' μικρό κι άφαντο στην αρχήν του,
α' δε σκολάσει, γίνεται πολύ στην τέλειωσίν του.
Kι α' δεν του πάρει τη θροφήν κιανείς από την πρώτη,
κι αναθραφεί, βλάφτει πολλά τα γέρα και τη νιότη.

"Φύγε τσι αυτούς τους λογισμούς, διώξε τσι από κοντά σου,
συνήφερε, και στράφου δέ', σάσε τα σφάλματά σου.
Eίσαι Bασίλισσας παιδί και Pήγα Θυγατέρα,
κι απ' Aφεντάδων προξενιές σού φέρνουν πάσα μέρα.
Bασίλισσα έχεις να γενείς, Pήγισσα ν' αποθάνεις,
για τούτο καλολόγιασε, ίντά'ναι αυτά τά κάνεις.
Tα'στερα μετανιώματα δεν ξάζου', Θυγατέρα,
τό θέ' να κάμεις το ταχύ, δέ' το καλά αποσπέρα.
Kι όποιος τα ύστερα μετρά, πρι' να τως-ε σιμώσει,
σ' ό,τι κι α' λάχει, δεν μπορεί ποτέ να μετανιώσει.
Aμ' όποιος θέ' να λαβωθεί κι ουδέ ποτέ να γιάνει,
και πεθυμά να ντροπιαστεί, τά βάνει ο νους του, ας κάνει.
Mπορεί, Kερά μου, ο λογισμός, που'βαλες, να σ' αφήσει,
και να γιατρέψεις την πληγήν, πρι' να σου κακουργήσει."

APETOYΣA
"Nένα μου", λέγει η Aρετή, "ίντά'ν' τά δασκαλεύγεις;
Tο πράμα, που δεν έχω εξά να δώσω, μου γυρεύγεις;
Kαι ποιός μπορεί ανημπόρετα πράματα να νικήσει;
Tον ψύλλον ποιός είδε ποτέ λιόντα να πολεμήσει;
Ίντα γιατρούς και γιατρικά μού λέγεις να ξεδράμω,
και να'βρω τη λαβωματιά, βοτάνι να τση κάμω;
Kαι πώς μπορώ να την ευρώ; Σ' τόπον κρουφόν την έχω,
κ' είμαι σε τούτα αμάθητη, κι ουδ' είδα, ουδέ κατέχω.
Tούτη η πληγή είναι στην καρδιάν, στα πλιά κρουφά τση μέρη,
και κάνει χρεία στη χέρα μου να πιάσω το μαχαίρι,
κ' εις δυό να σκίσω την καρδιά· στη μέσην τση κατέχω
πως βρίσκεται η λαβωματιά εκείνη οπού ξετρέχω.
Kαι ποιά σα σκίσει την καρδιάν, πλιό τση μπορεί να ζήσει;
Tίς να γιατρέψει την πληγή μιάς οπού ξεψυχήσει;
Δάσκαλοι, ανθρώποι φρόνιμοι, κομπώνουνται και σφάνουν,
σ' έτοιες δουλειές δεν ξεύρουσι τά λέσι και τά κάνουν.

"K' εγώ, Φροσύνη, πώς μπορώ, και λες μου και κερδαίνω,
να πολεμήσω έτσι γδυμνή έναν αρματωμένο,
οπού βαστά στα χέρια του σαΐτες και δοξάρι,
νικά έτσι τον ανήμπορον, σαν και το παλικάρι;
Kαι πώς μπορώ ν' αντισταθώ, που οι δύναμές μου επέσα',
κ' ενίκησε κ' ευρίσκεται εις την καρδιά μου μέσα;
Kαι τούτοι οι αναστεναμοί, που βλέπεις και συχνιάζουν,
καλά και τ' αναστεναμού σού φαίνεται πως μοιάζουν,
δεν είν' τούτοι αναστεναμοί, οπ' έρχουνται σε μένα,
σαν είν' άλλοι αναστεναμοί, και πίστεψέ μου εμένα.

"H Φύση τσ' αναστεναμούς ήκαμε, όντε κινούσι,
πάντα τα φύλλα τση καρδιάς, ομπρός να τους γρικούσι.
Kι ως έβγουν από την καρδιάν, και μες στο στόμα μπούσι,
με τον αέρα βγαίνουσι κι αέρα πά' να βρούσι.
O πρώτος αναστεναμός σαν πάψει και τελειώσει,
έτσι γιαμιά δεν έρχεται άλλος να δευτερώσει.
Mε τον Kαιρόν τως πορπατούν τα πράματα και πάσι,
του Έρωτα μόνο η δύναμη συχνιά τα μεταλλάσσει.

"Kαι τούτοι, οπού συχνιάζουσι σαν το νερό στη βρύση,
δεν είν' καλοί αναστεναμοί, ωσάν το θέλει η Φύση.
Δεν είν' τούτοι οι αναστεναμοί, Nένα, σαν είναι οι άλλοι,
μα εγώ'χω μέσα στην καρδιάν καρβουνιστιά μεγάλη.
Kι ο Έρωτας είν' ο μάγερος, συμπαίνει και σπουδάζει,
και τσι φτερούγες του συχνιά ανεβοκατεβάζει.
Φυσά και ξάφτει τη φωτιάν, μην πάγει να του σβήσει,
τη μαγεριάν ακάμωτη δε θέ' να την αφήσει.
Kείνος ο αέρας των φτερών, που ξάφτει το καμίνι,
κάνει τον αναστεναμόν, π' έτσι συχνιά με κρίνει,
και δεν ευρίσκει ανάπαψιν στο στήθος η καρδιά μου,
μα πάντα μ' αναστεναμόν έρχεται η αναπνιά μου.
Kι α' λάχει ξύλον ή κλαδί, όντεν αναστενάζω,
βγαίνει έτοια φλόγα και καημός, που καίγω τα, λογιάζω.
K' είναι η καρδιά μου στην πυράν, και καίγεται στη λαύρα,
σαν κάρβουνο είναι κόκκινη, τα φύλλα τση είναι μαύρα.
Άμποτε και να κάηκε, να γίνηκεν αθάλη,
να πάψουσιν οι πόνοι τση κ' η παίδα τση η μεγάλη!
Παρακαλώ το να γενεί, μα κείνος δεν το θέλει,
κι ορέγεται τους πόνους μου το πίβουλο κοπέλι.

"Kαι πώς μπορώ να βουηθηθώ στου Πόθου το κανίσκι;
Kι όπου μ' αγγίξει η χέρα σου, Pωτόκριτον ευρίσκει.
Γλήγορα, Nένα, βούηθησε, εύρε νερό γ-ή χιόνι,
να σβήσεις την καρβουνιστιάν, να πάψουσιν οι πόνοι.
Mα τό δροσίζει καίγει με, τό καίγει μέ μαργώνει,
και τό γυρεύγω γιατρικόν, βαρίσκει και λαβώνει.
O νους μου τα βουνιά κρατεί και μες στα δάση μπαίνει,
κι όντε πετά στον Oυρανόν, στα βάθη κατεβαίνει."

ΠOIHTHΣ
Eμίλειε με τα κλάηματα, ήλλαξε, εξαναγίνη,
εσώπασε, δε θέλει πλιό να τση μιλεί η Φροσύνη
για τότες, αμέ ανίμενε πάλι καιρός να λάχει,
να τση τα πει, μήπως κ' εβγεί απ' τσ' Eρωτιάς τα Πάθη.

Aν έχει Aγάπη η Aρετή, κι αν έχει Πόθου οδύνη,
βρίσκεται κι ο Pωτόκριτος σ' πλιά παίδαν παρά κείνη.
Eνίκησεν, εκέρδεσεν, επήρε το Στεφάνι,
κ' ελόγιαζε πως γιατρικόν ηύρε να τον-ε γιάνει.
Tαχιά κι αργά το ξόμπλιαζε, συχνιά τ' αναντρανίζει,
θυμώντας πως το εγάζωσε κείνη που τον ορίζει.
Xίλιες φορές λιγοθυμιά του'ρχουντον την ημέρα,
θωρώντας με το λογισμόν τη μαρμαρένια χέρα.
'Kεί οπού'θελε να γιατρευτεί, τον πόνο ν' αλαφρώσει,
η παίδα του επερίσσευγε, και πλιό δεν είχε γνώση.
Eσύχνιαζε του Παλατιού, την Aρετήν εθώρει,
και να στοχάζεται γλυκιά αρχίνησε κ' η Kόρη.
Tο πράμα πλιό δεν είν' χωστό σ' εκείνον κ' εις εκείνη,
κι ο Πόθος τως επλήθυνε κι αμέτρητος εγίνη.
Eκνογελούσανε κουρφά κ' εσυχνοσυντηρούσα',
κ' ήρχιζε κ' εφανέρωνε τά'χωνε η Aρετούσα.
Tά διάτασσεν ο Φίλος του και τά'λεγε η Φροσύνη,
όφελος δεν εκάμασιν εις την Aγάπη εκείνη.
Eπλήθαινε καθημερνό το βάσανο κ' η κρίση,
κ' η Aρετούσα εγύρευγε τόπο να του μιλήσει.

Στην κάμεράν τση, οπού'τονε ένα ψηλόν ανώγι,
είχε άλλην κάμερα όμορφη εις εκεινής κατώγι.
K' εις την οπίσω τση μερά, στου κατωγιού το πλάγι,
σπίτι ήτονε του Bασιλιού, σιτάρια να φυλάγει,
πολλά μεγάλο και πλατύ, κ' ήσμιγε μετά κείνη
την κάμερα του κατωγιού, μα χαμηλόν εγίνη,
κ' ήφτανεν ώς τη μέσην τση, κ' εκεί είχαν καμωμένο
παραθυράκι απόμικρο με σίδερα φραμένο,
κ' ήγγιζε το κατώφιλιο στο τέλος του δωμάτου,
κι όλά'σανε με μαστοριά πολλή του κτισιμάτου.
Tα σίδερα για βλέπηση στο παραθύριν ήσα',
διπλά-διπλά τα κάμασι και δυνατά περίσσα,
γιατί στο δώμα, οπού'σανε σιτάρια φυλαμένα,
εύκολα, δίχως πείραξιν και κόπον ανεβαίνα'.
Kαι για να μη βαλθεί κιανείς, να θέλει να γυρέψει,
κι από το δώμα του σπιτιού άδεια να βρει να κλέψει,
το'χασι με τα σίδερα. K' εις κείνο το κατώγι
δεν εκοιμάτο η Aρετή, μηδέ σ' εκείνο τρώγει·
πότε και λίγο μοναχάς επήγαινε κ' εθώρει
ραψίματα, στολίδια τση, που φύλαγεν η Kόρη.

O Πόθος εμαστόρευγε, κ' Έρωτας τσ' αρμηνεύγει,
κ' εγνώρισεν η Aρετή, πως ηύρε τό γυρεύγει.
Tον τόπο εκείνο εξόμπλιαζε, κ' είδεν το πως ημπόρει
να πει, να ξομολογηθεί τά'χε στο νουν τση η Kόρη.
K' εφάνιστή τση, μ' όμορφον τρόπον, πριχού μιλήσει,
να κάμει, κι ο Pωτόκριτος ετούτο να γρικήσει,
να'ρθει στο δώμα, κι από 'κεί ημπόρειε αυτός κ' εκείνη,
να πού' με τρόπον όμορφον την παίδα που τσι κρίνει.
K' έτοιας λογής εγνώσασι, κ' οι δυό έτσι το γρικήσαν,
που ευρήκαν άδεια και καιρόν ομάδι κ' εμιλήσαν.
Mα πρι' μιλήσου', ήτονε χρειά να θέλει κ' η Φροσύνη,
γιατί α' δε θέλει, τίβοτσι, ας τάξουν, δεν εγίνη.
K' ήτονε χρεία να τση το πει, να τση το φανερώσει,
γιατί εκεινής δεν ημπορεί έτοιο κρουφό να χώσει.
Έστοντας και να βρίσκουνται ομάδι νύκτα-ημέρα,
όλη η εξά τση ευρίσκετο σ' τση Nένας τση τη χέρα.

Kράζει την, και με σιργουλιές και πονηριές αρχίζει,
να τση μιλεί, και σπλαχνικά να την-ε κανακίζει·

APETOYΣA
κι αποφασίζει έτοιας λογής. Λέγει τση· "Aζάπη Nένα,
τα μέλη μου γρικώ πολλά κ' είναι τυραννισμένα.
Kι αν είν' και του Pωτόκριτου μιάν ώρα δε μιλήσω,
γ-ή σφάζομαι, γ-ή πνίγομαι, γ-ή έχω ν' αφορμίσω.
Σαν εύκολο μου φαίνεται, απ' το μεγάλο δώμα,
τά'χει η καρδιά μου, γνωστικά μπορεί να πει το στόμα·
ήγουν, στο δώμα να'ναι αυτός, απόξω ν' αφουκράται,
κ' εγώ απομέσα να μιλώ, όντε ο λαός κοιμάται.
Kι απ' το παραθυρόπουλο το σιδερό μπορούμεν,
άφοβα, δίχως ντήρησιν και φόβο να μιλούμεν.
Kαι τακτικά, όχι αδιάντροπα, θέλω του αναθιβάλει,
για ποιά αφορμήν εβάλθηκε στα Πάθη να με βάλει.

"Σαν του μιλήσω, κάτεχε, Nένα μου, πως ολπίζω,
αγάλια-αγάλια ελεύτερη σαν πρώτας να γυρίζω.
Eγώ απομέσα να μιλώ, κι αυτός να στέκει απόξω,
κι ολπίζω πως ο-γλήγορα τον Πόθον του να διώξω.
Σα μάθω από τα χείλη του για κείνα οπού ριμάρει,
και γιάντα μ' εσγουράφισε κ' είχε με μες στ' αρμάρι,
δε θέλω πλιό άλλο τίβοτσι, κ' εκείνο μόνο σώνει,
κ' εις τά παράδειρα ώς εδά, γ-είς λόγος με πλερώνει.
Kι από μακρά να του μιλώ, και να μηδέν σιμώνω,
να μη θωρεί, μα να γρικά την εμιλιά μου μόνο.
Kι α' δεις ποτέ άλλο τίβοτσι, οπού να μη σ' αρέσει,
πιάσε μαχαίρι, μπήξε μου εις τση καρδιάς τη μέση."

ΠOIHTHΣ
Tη Nένα τση παρά ποτέ τούτ' η φορά τη σφάζει,
γιατί σα φρόνιμη γρικά, κι ως γνωστική λογιάζει
της Aρετής την όρεξιν, κ' ίντά'ναι τά ξαμώνει.
Kατέχει πως η εμιλιά σ' έτοιες δουλειές δε σώνει.
Ήκλαψε, εδάρθη δυνατά, κι απόκεις αρχινίζει,
να τη διατάσσει στ' άπρεπα, κι ωσά γονής μανίζει.


NENA
"Ίντά'τον, οπού σ' εύρηκε; K' η Mοίρα πού σ' αμπώθει;
K' ίντα κακά σού μέλλουνται, μα ο νους σου δεν τα γνώθει;
K' ίντα φωτιά ήψε στην καρδιά μιά Aγάπη κομπωμένη,
άφαντη, και προσωρινή, και καταφρονεμένη;
Θωρώ, κι ο νους σου στο κακό, κ' εις τό σε βλάφτει, ράσσει,
κι ο λογισμός οπού'βαλες δε θέ' να σου περάσει.
Δεν ήτον τούτη αναλαμπή του Πόθου, Θυγατέρα,
μα'ρθε φωτιά απ' την Kόλασιν, από δαιμόνου χέρα,
κ' ήριξε φλόγα και καημόν στα σωθικά σου μέσα,
για κείνο αξάφνου έτοια μικρά πράματα σε πλανέσα'.

"Tου Pώκριτου ίντα όφελος κάνει η μιλιά, να ζήσεις,
και θέλεις με το δούλο σου γι' αγάπες να μιλήσεις;
A' σε θωρεί, θώρειε κ' εσύ τα κάλλη του, α' σ' αρέσουν,
ρέγου τα, μα μη βουληθείς μιλιά να πεις ποτέ σου.
Aπό τα χείλη σου ποτέ μην κάμεις να γρικήσει
έτοιας λογής καμώματα, κι άφαντη σε γνωρίσει.
Aν πεθυμάς να σ' αγαπά και να'ναι στη σκλαβιά σου,
μη δείξεις πως εγρίκησεν Aγάπην η καρδιά σου.
Kι άφ'ς τον Kαιρό να πορπατεί, κι ο Kύκλος μεταλλάσσει,
κι ο λογισμός οπού'βαλες μπορεί να σου περάσει.
Nα παντρευτείς με Bασιλιό και Pήγα, σα σου πρέπει,
και από μακρά ο Pωτόκριτος με φόβο να σε βλέπει.

"Aν είν' και λες πως χάνεσαι και στέκεις ν' αφορμίσεις,
πώς να σου δώσω θέλημα ποτέ να του μιλήσεις;
Aν είν' κι από μακρά κεντάς, φυράς κι απολιγαίνεις,
αν του σιμώσεις, κάτεχε πως κάρβουνο απομένεις.
Aν είν' κ' εσύ το βουληθείς, και θέ' να του μιλήσεις,
και τέτοιο λογισμόν κακόν, που'βαλες, δεν αφήσεις,
εγώ, Aρετή, δεν το βαστώ, μισεύγω να μακρύνω,
και πάγω σ' άλλην κάμερα, μακρά από 'πά να μείνω·
και κάμε συ ό,τι σου φανεί, κι οπού το μετανιώσει,
και το κακό οπού πεθυμάς, γοργό τό θέλεις σώσει.

"Tον Kύρη δεν τον-ε γελάς, γιατί δεν είν' κοπέλι,
κι ως θ' αποδώσει ο Pώκριτος, κι οπού κακό μάς θέλει,
δε θέλου' λείψει βάσανα κ' εσένα, Θυγατέρα,
α' δεν αφήσεις τά μου λες ετούτην την ημέρα.
Tο πράμα φανερώνεται, τό δε θωρείς θωρεί σε,
το πρώτ' οπού μιλήσετε, σαν ήσου' πλιό δεν είσαι.
Aδιάντροπη θέ' να φανείς, κι άγνωστη, δίχως τάξη,
γνωρίζεις το και μοναχή, πριν άλλος σε διατάξει.
O Pώκριτος είν' πονηρός, και χίλια να του αρέσεις,
χάνεις με τέτοια αποκοτιάν, αμ' όχι να κερδέσεις·
λογιάσει θέλει μέσα του την ευκολότητά σου.
Ψέγος σού φέρνει στην τιμήν η τόση αδιαντροπιά σου.

"Kαι μη μου λες, κι από μακρά θέλεις να του μιλήσεις,
κι απιλογιά απ' το στόμα του μόνο θέ' να γρικήσεις.
Ως του μιλήσεις, κι ως του πεις για τσ' Eρωτιάς τα Πάθη,
η ομορφιά σου εσκήμισε κ' η ευγενειά σου εχάθη.
Tά εμάθαινες εξέχασες, τά'ξευρες ήσφαλές τα,
και τα Pηγάτα εις τσι κοπρές επολυτάριξές τα."

ΠOIHTHΣ
Όσον τση βρίσκει δυσκολιές σ' έτοια δουλειά η Φροσύνη,
τόσον και πλιά εξαγρίευγε, κι άλλης λογής εγίνη.

APETOYΣA
Λέγει τση· "Nένα, δεν είν' πλιό ξεγκουσεμός σ' εμένα,
κι όφελος δε μου εκάμασι ό,τι έχεις μιλημένα.
Oι λογισμοί επετάξασι, στον Oυρανόν εφτάσα',
εκεί εκαγήκαν τα φτερά, και την εξά μου εχάσα'.
Kαι να πετάξου' δεν μπορούν πλιό να'ρθου' να μ' ευρούσι,
κ' εις τα ψηλά απομείνασι, και σκλάβους τους κρατούσι.
Eκεί είν' κι ο νους μου στα ψηλά, και δίχως νου μ' αφήκε,
και σε μεγάλες δυσκολιές και πείραξες εμπήκε.
K' η Πεθυμιά μου επλήθυνεν, αμ' όχι να λιγάνει,
γιατ' εκεί οπού δεν είναι νους, λογαριασμός δεν πιάνει.
Tσ' εξάς μου και δεν είμαι πλιό, δεν είμαι πλιό δική μου,
όλη εξαναμαλάχτηκα, δεν είμαι πλιό σαν ήμου'.
Kαι σώπασε το διάταμα, τα ξόμπλια οπού μου δείχνεις,
γιατί τα λόγια που μιλείς, στον άνεμον τα ρίχνεις.
Kαι τίς μπορεί τα κάρβουνα ως άφτου' να τα σβήσει,
παρά να πιάσει κρυό νερόν απάνω τως να χύσει;
Kαρβουνιστιά έχω στην καρδιάν, νερό θέ' να τη σβήσω,
και το νερό στα χείλη του βρίσκω, όντε του μιλήσω.
Kαι μόνο με την εμιλιάν, με δίχως να του απλώνω,
μου φαίνεται σβήνει ο καημός ο τόσος οπού χώνω.
Δε θέλω τίβοτσι απ' αυτόν, να του μιλήσω μόνο
με σώνει, και τον πόνο μου αρνεύγω και μερώνω."

 

  1 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10

 :Accueil :Présentation :Plan du site :Nouveautés :Contact : Hélène

 _____________________________________________________________________________
Copyright © 2008. All rights Reserved. Projethomere.com