Les Commandements ou Ordres de Delphes         
4 index du site


Ils sont au nombre de 147 et par le biais des travaux du Projet Homère je les ai traduits en français. J'ai réalisé aussi la vidéo qui suit avec lecture en grec ancien par moi-même des Commandements de Delphes. 

"Ε ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Η ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ Ε ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ"

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

 

 

1. Έπου Θεώ. – Suis Dieu
2. Νόμω πείθου – Obéis la loi
3. Θεούς σέβου – Vénère Dieu
4. Γονείς σέβου - Honore tes parents
5. Ηττώ υπέρ δικαίου- Bats-toi pour la justice
6. Γνώθι μαθών (εκ πείρας γνώριζε) - Instruits-toi de tes expériences
7. Ακούσας νόει - Perçois avec ta conscience (les yeux de ton esprit)
8. Σαυτόν ίσχε (Ίσχω: κρατώ, εμποδίζω) - Retiens –toi, Contrôle-toi
9. Φρόνει θνητά - Pense comme un mortel
10. Εστίαν τίμα - Honore ta maison
11. Άρχε σεαυτού – maîtrise-toi
12. Φίλοις βοήθει – Aide ton ami
13. Θύμου κράτει – Retiens ta colère
14. Φρόνησιν άσκει – Cultive ta morale
15. Πρόνοιαν τίμα – Estime la providence
16. Όρκω μη χρω – Ne donne point de serment
17. Φιλίαν αγάπα – Aime l’amitié
18. Παιδείας αντέχου- patiente sur les difficultés de l’apprentissage
19. Δόξαν δίωκε – Recherche la gloire
20. Σοφίαν ζήτει- sois ami de la sagesse
21. Καλόν ευ λέγε – Dis ce qui est juste, vrai
22. Ψέγε μηδένα – Ne dénigre personne
23. Επαίνει Αρετήν – Loue la vertu
24. Πράττε δίκαια – fais ce qui est juste
25. Φίλοις ευνόει – aide (les efforts) de tes amis
26. Εχθρούς αμύνου - Défends-toi contre tes ennemis
27. Ευγένειαν άσκει – Sois poli
28. Κακίας απέχου – Abstiens-toi de la méchanceté
29. Κοινός γίνου – Sois sociable
30. Ίδια φύλαττε – Protège ce qui est à toi
31. Αλλοτρίων απέχου – Abstiens-toi des mauvais agissements
32. Εύφημος ίσθι – Sois indulgent
33. Άκουε πάντα – Ecoute toujours
34. Φίλω χαρίζου – Sois toujours disposé avec tes amis
35. Χρόνου φείδου – Profite du temps
36. Όρα το μέλλον – Pense à ton avenir
37. Ύβριν μίσει – Hais les injures
38. Ικέτας αίδου – Aie une crainte morale
39. Υιούς παίδευε - Instruis tes enfants (fils)
40. Έχων χαρίζου –Offre ce que tu as
41. Δόλου φόβου – Méfie-toi des intrigues
42. Ευλόγει πάντας – Parle toujours comme il faut
43. Φιλόσοφος γίνου – recherche la sagesse et deviens son ami
44. Όσια κρίνε – juge justement
45. Γνούς πράττε – connais ce que tu fais
46. Φόνου απέχου – Evite de tuer
47. Εύχου δυνατά – Souhaite avec force (vraiment)
48. Σοφοίς χρώ – donne ta sagesse à autrui
49. Ήθος δοκίμαζε – fais ton autocritique, sois vertueux
50. Λαβών απόδος – Lorsque tu reçois, donne
51. Υφορώ μηδένα - Ne suspecte personne
52. Τέχνη χρώ – donne ton art à l’usage de tous
53. Ό μέλλεις δός – Donne ton aide à tous ce qui ont besoin (volontarisme)
54. Ευεργεσίας τίμα – Honore tous ceux qui te sont bénéfiques
55. Φθόνει μηδενί – Ne sois envieux, jaloux de personne
56. Φυλακήν πρόσεχε – Sois réservé et évite l’illégalité
57. Ομοίοις χρώ – donne à ceux qui sont semblables à toi
58. Διαβόλήν μίσει – Ne sois pas méchant et évite la perversion
59. Δικαίως κτώ – Tout ce que tu obtiens que ce soit honnête
60. Αγαθούς τίμα – Considère les bonnes actions d’autrui
61. Κριτήν γνώθι – Connais celui qui va te juger
62. Γάμους κράτει – respecte ton mariage
63. Τύχην νόμιζε – aie en tête le destin que tu vas avoir (prévoyance)
64. Εγγύην φεύγε - Ne garantis pas facilement pour quelque chose ou quelqu’un
65. Πάσι διαλέγου – Parle à tout le monde
66. Ελπίδα αίνει – honore l’espérance
67. Δαπανών άρχου – n’exagère pas dans les dépenses (Ne gaspille pas)
68. Κτώμενος ήδου – Sois heureux de ce que tu obtiens de manière juste
69. Αισχύνην σέβου – respect de soi
70. Χάριν εκτέλει – fais des délices avec précaution
71. Ευτυχίαν εύχου – Sois heureux, regarde ton parcours avec optimisme
72. Τύχην στέργε – Sois en accord avec ton destin
73. Ακούων όρα – lorsque tu entends regarde
74. Εργάζου κτητά – lorsque tu travailles tu acquêts le sens du travail
75. Έριν μίσει – Hais les altercations
76. Όνειδος έχθαιρε – Hais l’infamie
77. Γλωσσαν ίσχε – retiens ta langue
78. Ύβριν αμύνου – ne jure pas
79. Κρίνε δίκαια – sois juste dans ta critique
80. Χρώ χρήμασι – Utilise ton argent avec précaution
81. Αδωροδόκητος δοκίμαζε – Réprouve la corruption pour ton bénéfice personnel
82. Αιτιώ παρόντα – Explique ce qu’il se passe
83. Λέγε ειδώς – différencie ta parole
84. Βίας μή έχου – Evite d’être brutal
85. Αλύπως βίου - Essaie de vivre sans tristesse (peine)
86. Ομίλει πράως – Sois calme dans ton discours
87. Φιλοφρόνει πάσιν – Aime tout le monde
88. Υιοίς μή καταθάρρει – Ne démoralise pas tes enfants (fils)
89. Γλώττης άρχε – Domine ton langage
90. Σεαυτόν ευ ποίει – Fais le mieux pour toi-même
91. Ευπροσήγορος γίνου – Réconforte
92. Αποκρίνου εν καιρώ – Garde une marge de temps avant de décider
93. Πόνει μετά δικαίου – Donne-toi de la peine justement
94. Πράττε αμετανοήτως – Ne regrette pas pour les bonnes actions
95. Αμαρτάνων μετανόει - Aie du regret pour les injustices
91. Ευπροσήγορος γίνου – Réconforte
92. Αποκρίνου εν καιρώ – Garde une marge de temps avant de décider
93. Πόνει μετά δικαίου – Donne-toi de la peine justement
94. Πράττε αμετανοήτως – Ne regrette pas pour les bonnes actions
95. Αμαρτάνων μετανόει - Aie du regret pour les injustices
96. Οφθαλμού κράτει –Contrôle ce que tu regardes (voyeurisme)
97. Βολεύου χρήσιμα –Vis bien, d’une bonne manière
98. Επιτέλει συντόμως –Paie desuite
99. Φιλίαν φύλαττε –Conserve ton amitié
100. Ευγνώμων γίνου –Sois reconnaissant envers tes bienfaiteurs

101. Ομόνοιαν δίωκε
– Recherche la concorde
102. Άρρητα μη λέγε – Ne trahis pas les secrets
103. Τό κράτουν φόβου – Respecte les supérieurs
104. Καιρόν προσδέχου – Accepte le temps
105. Έχθρας διάλυε –Dissous l’animosité
106. Γήρας προσδέχου – Accepte la vieillesse
107. Επί ρώμη μή καύχω – Ne te vante pas de ta force
108. Ευφημίαν άσκει – Sois honorable en société
109. Απέχθειαν φεύγε – Fuis la malveillance
110. Πλούτει δικαίως –Enrichis-toi honnêtement
111. Δόξαν μή λείπε – Ne rabaisse pas la gloire
112. Κακίαν μίσει - Evite la méchanceté
113. Κινδύνευε φρονίμως – Sois prudent dans le danger
114. Χρησμούς θαύμαζε – Estime ce que les oracles te donne
115. Ούς τρέφεις αγάπα – Aime (ceux que tu nourris) ta famille
116. Απόντι μή μάχου –Ne combats pas celui qui est absent
117. Πρεσβύτερον αίδου - Respecte ceux qui sont plus âgés
118. Νεώτερον δίδασκε – Instruis les plus jeunes
119. Πλούτω απίστει –N’aie pas pour «Dieu« la richesse.
120. Σεαυτόν αίδου – Sois pudique et non esclave de tes passions
121. Μή άρχε υβρίζων – Ne sois pas dominé par les injures
122. Προγόνους στεφάνου – honore tes ancêtres
123. Επί νεκρώ μή γέλα –Respecte les défunts
124. Ατυχούντι συνάχθου – Sois uni avec le malchanceux
125. Χαρίζου ευλαβώς – offre honorablement
126. Έξ ευγενών γέννα - Essaie de t’apparenter avec des gens dignes
127. Επαγγέλου μηδενί –N’ordonne à personne
128. Τύχη μή πίστευε – Ne sois pas un jouet de la chance
129. Τελεύτα άλυπος –meurs sans chagrin
130. Μέτρον άριστον –Ce que tu fais fais-le avec mesure (sans excès
131. Αδικίαν μισείν – Hais l’injustice
132. Ευσέβειαν φυλάσσειν – Sois pieux
133. Ηδονής κρατείν – Ne sois pas débauché
134. Βία μηδέν πράττειν – Ne sois pas violent
135. Τέκνα παιδεύειν – Instruis tes enfants
136. Μή θρασύνου – Ne sois pas insolent
137. Νόμοις πείθου – Obéis aux lois
138. Μελέτει το πάν – Comtemple (étudie) tout
139. Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι –Marie-toi au bon moment
140. Μή επί παντί λυπού –Ne sois pas désolé pour tout
141. Πίνων άρμοζε – bois modérément
142. Πέρας επιτέλει μή αποδειλιών – N’hésite pas de terminer ce que tu commences
143. Τό συμφέρον θηρώ –poursuis ton intérêt
144. Θνήσκε υπέρ Πατρίδος - Meurs pour la patrie lorsque c’est necessaire
145. Τώ βίω μάχου –La vie est un continuel combat
146. Ευ πάσχε ώς θνητός – Patiente sur ce qui arrive en tant que mortel
147. Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός – Lorsque tu es enfant sois bienséant, adolescent abstinent, et plus âgé sage

 

 


:Accueil :Présentation :Plan du site :Nouveautés :Contact : Hélène

 _____________________________________________________________________________
Copyright © 2008. All rights Reserved. Projethomere.com