Λεξικόν Λατινοελληνικόν υπό Ενρίκου Ουλερίχου– http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi