Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της "Πρωϊας"- T. A' - http://www.projethomere.com