Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικών Όρων – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi