Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (1835) Τ-Α’ (Α-Ε) –http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi