Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της "Πρωϊας"- T. Β' - http://www.projethomere.com